Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – Nguyễn Thị Phương Nha

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Phương Nha

– Tên cá nhân người nội bộ: Lã Giang Trung
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 389.391 CP (tỷ lệ 4,946%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 389.391 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 389.3000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 91 CP (tỷ lệ 0,0012%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 13/10/2023
– Ngày kết thúc giao dịch: 13/10/2023

Xem thêm