Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Hồng Anh

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Anh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 510 CP (tỷ lệ 0,01%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 510 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 510 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 24/01/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 24/01/2019.