Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Hồng Anh

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Anh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: HSA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 510 CP (tỷ lệ 0,01%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 510 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 510 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 24/01/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 24/01/2019.

Công bố thông tin về quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho Năm tài chính 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018
Công bố thông tin Quyết định số 47/QĐ-SGDHN v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty sau đợt phát hành ESOP
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018